Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası / 6331?

Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası / 6331?
1 Mayıs 2019 Çarşamba Blog

30 Haziran 2012 Tarih ve 28339 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun amacı;

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesi olarak özetlenmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile, ilişkili olduğu Yönetmeliklerle; ülkemizde yer alan tüm işletmelerde, İş Kazaları ile, çalışanların ruhsal ve bedensel sağlıklarına zarar verecek Meslek Hastalıklarının önlenmesine yönelik kapsamlı düzenlemeler getirilmiştir.

Aynı zamanda İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimine ilişkin süreçler resmi olarak tanımlanmış, İşveren, İşçi, Devlet, STK’ lar gibi taraflar belirginleştirilmiş, tarafların yükümlülükleri tanımlanmıştır.

Bugün itibariyle ülkemizde, çalışan sayısına bakılmaksızın “Çok Tehlikeli” ve “Tehlikeli” tehlike sınıfı iş kolunda yer alan işletmelerin tamamı ile, “Az Tehlikeli” tehlike sınıfı iş kolunda yer alan işletmelerden 50 ve üzeri personel çalıştıran işletmelerin tamamı 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği;

İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve İşyeri Hemşiresi (çok tehlikeli sınıflarda) bulundurmak mecburiyetindedir.

Ana hatlarıyla;

İş Güvenliği Uzmanlarımızın görev ve sorumluluklarını,

- Risk Analizlerinin yapılmasına rehberlik ederek, iş kazası ve meslek hastalıklarına sebep olabilecek faktörleri tespit etmek.
- Düzeltici ve önleyici faaliyet planlarını yaparak, uygulamaya rehberlik etmek, sonuçlarını ölçmek.
- İşletmelerde İş Sağlığı ve Güvenliği bilincini arttırmak amacıyla sürekli ve etkin eğitimler düzenlemek.
- Çalışanların, kazalara sebebiyet veren, güvenli olmayan davranışlarda bulunmalarını engellemek.
- Kazalara sebebiyet veren, güvenli olmayan çalışma ortamlarını tespit ederek, daha güvenli hale getirilmesini sağlamak,

İşyeri Hekimlerimizin görev ve sorumluluklarını ise;

- Risk Analizlerinin hazırlanmasına katılımcı olarak, meslek hastalıklarına sebep olabilecek faktörleri tespit etmek.
- Meslek hastalıklarına ilişkin önleyici tedbirlerin planlanması ve uygulanmasına rehberlik etmek,
- Çalışanların sağlık bakımından işe uygunlukları ile ilgili değerlendirmeleri yapmak, meslek hastalıklarına karşın periyodik tetkik ve muayeneleri gerçekleştirmek.

Başlıklarıyla kısaca özetlenebilir.

Ülkemizde milyonlarca çalışan ve yüzbinlerce işvereni doğrudan ilgilendiren İş Sağlığı ve Güvenliği olgusunun, böylesine kapsamlı ve müstakil bir yasa ile ele alınmış olması, Türkiye açısından sevindiricidir.