İSG Profesyonelleri İçin COVID-19 Önlem Rehberi

İSG Profesyonelleri İçin COVID-19 Önlem Rehberi
24 Nisan 2020 Cuma Blog

Çalışanları, Covid-19’a maruz bırakmaktan ve bu enfeksiyondan korunmak için alınan önlemler, yapılan işin türüne ve maruz kalma riskine bağlı olarak değişir. “İşyerinde Koronavirüs (Covid-19) ile Mücadele adlı makalemizden Covid-19’a dair bilgi alabilirsiniz.

İşverenlerin ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının çalışanları enfeksiyon önleme unsurları konusunda eğitmeleri gerekir.

YÖNTEM AKADEMİ, çalışanların Covid-19’a maruz kalmasını önlemeye yardımcı olmak için rehber niteliğindeki bu kılavuzu geliştirmiştir.

GİRİŞ

2019 yılı sonlarında görülmeye başlayarak, 2020 yılının ilk aylarında tüm dünyaya yayılarak ülkemizde de görülmeye başlayan Koronavirüs (2019-nCoV) salgını, ekonomik ve sosyal yaşama etkilerinin yanında çalışma hayatını da etkilemiştir.

Covid-19 salgınının yavaşlatılması ve engellenmesi noktasında alınması gereken önlemler, tüm işyerleri içinde mutlaka bütünlüklü bir biçimde ele alınmalı ve uygulanmalıdır.

Covid-19 (2019-nCoV) hastalığı için önleyici bir aşı ve tedavi edici bir ilaç henüz var olmadığından, şu an için öncelikli mücadele yöntemi, virüse temas etme olasılığını planlı ve sistematik biçimde düşürmektir. Bu önlemler, öncelikli olarak toplu koruma önlemleri olmakla beraber, ilave kişisel koruyucu önlemler ile güçlendirilmelidir.

Bu anlamda “ devlet – işletmeler – çalışanlar - iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri (İşyeri hekimleri, işyeri sağlık personelleri ve iş güvenliği uzmanları) “ birlikte, sıkı bir koordinasyon içerisinde çalışmalıdırlar. Bu koordinasyon ve birlikte çalışmanın kolaylaşması, başarı şansının yükselmesi için, tüm paydaşların bu konuda bilgi ve farkındalığının yeterli düzeyde olması önemlidir.

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KURULU

Yapılacak çalışmaların planlanması > duyurulması > uygulanması > sonuçların izlenmesi > gerekli geliştirici müdahalelerin yapılması ve koordinasyonun sağlanması için bir Kurulun oluşturulması gereklidir.

Bu Kurul aynı zamanda, ALO 184, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı en yakın hastane işe iki yönlü iletişimi sağlamalıdır.

Yönetimin tam desteğinin ve doğru paydaşların bu kurulda var olması önemlidir.

Kurul;

a. İşveren veya işveren vekili,

b. İş güvenliği uzmanı,

c. İşyeri hekimi,

d. Diğer sağlık personeli (işyeri hemşiresi),

e. Çalışan temsilcileri,

f. İnsan kaynakları birimi,

g. İdari işler birimi,

h. İlk yardım ekibi,

i. Ve mümkünse diğer birim yöneticileri,

Katılımı ile oluşturulmalıdır.

Bu Kurul, mutlaka sıkı koordinasyon içerisinde birlikte çalışılmalı, düzenli aralıklar ile etkin oturumlar yapılmalı, toplantı kararları kayıt altına alınmalıdır.

Kurul tarafından mutlaka, her işletmede var olması gereken;

a. Risk Değerlendirme Dokümanı

b. Acil Durum Eylem Planı

Dokümanları, Covid-19 olgusu ilave edilerek güncellenmeli ve/veya yalnızca Covid-19 olgusu merkezli olarak ayrıca “ Covid-19 Risk Değerlendirme Dokümanı “ ve “ Covid-19 Eylem Planı “ oluşturulmalıdır.

a- Bilimsel veriler,

b- Devlet tarafından yayınlanan ilgili mevzuat/genelgeler,

c- İlgili STK’ ların verileri,

d- İşletmenin kendine özgü şartları,

e- İSG profesyonellerinin katkıları,

f- Diğer kurul paydaşlarının katkıları,

g- Var ise daha önceki deneyimler,

Dikkate alınarak oluşturulan bu ana çalışma, Kurulun temel referansı olarak kabul edilmeli ve her ihtiyaç halinde güncellenerek yayınlanmalıdır. Sürekli yaşayan, uygulanabilir ve herkesin katılımı ile oluşturulan Risk Değerlendirme Dokümanı, yola doğru/etkili bir noktadan çıkılmasını ve çalışmanın başarısını güvence altına alacaktır.

Ayrıca, bu temel referanslar kullanılarak Kurul tarafından alınan tüm kararlar ve hareket planı, izlenebilirliği net olan bir Düzeltici ve Önleyici Faaliyet takip tablosu üzerinde açıkça belirtilmelidir. Düzenli aralıklarla bu tablo incelenerek güncellenmelidir.

DÖF (Düzeltici ve Önleyici Faaliyet) Tablosunda, alınan her uygulama kararı için mutlaka en az;

a. Alınacak aksiyonun/tedbirin açıklaması,

b. Aksiyonun/tedbirin ne şekilde alınacağı,

c. Uygulamayı kimin/kimlerin yapacağı,

d. Uygulamanın hangi tarihe kadar tamamlanacağı,

e. Uygulamadan sorumlu olan isim

Net biçimde ifade edilmelidir.

Kararı alınan ( ateş ölçümü, temizlik, dezenfektasyon, vb.) düzenli uygulamalar mutlaka formlar ile takip edilmelidir.

Birincil amaç Covid-19’ un işletme içerisine girişinin engellenmesi, girmesi durumunda ise hemen fark edilerek kaynağın derhal izole edilmesidir. Eylem planı sürecin tüm aşamalarını kapsamalıdır.

Aynı zamanda bu Kurul, tüm çalışanların ruhsal sağlığını da korumak adına psikososyal risk etmenleri değerlendirmeli, doğru ve etkin bilgilendirme ile tedbirlerin alınması sağlamalıdır.

Bu sürecin kolaylaştırılması için konuya ilişkin güncel bilgilerin takibi ve yalnızca güvenilir bilgi kaynaklarının (Sağlık Bakanlığı, DSÖ gibi) kullanılması önemlidir.

İŞLETMELERDE COVID-19 KORUNMA ÖNLEMLERİ

ÇALIŞMA ORTAMI:

 • Covid-19 salgınını engellemek, doğal olarak öncelikle virüs kaynağına teması engellemekle mümkündür. Bu yüzden işletmelerde en az aşağıdaki önlemler uygulanmalı ve işletmelerin kendisine özgü durumları da değerlendirilerek genişletilmelidir.
 • Öncelikle resmi olarak yayınlanan ilgili mevzuatların / genelgelerin tamamı takip edilmeli, işletme içerisinde ilgili birimlere duyurulmalı ve uygulanmalıdır.
 • Temas ortamını mümkün en olduğunca aza indirgeyen çalışma yöntemleri tercih edilmelidir.
 • Uzaktan çalışmaya uygun olan işletmeler uzaktan çalışma yöntemine geçiş yapmalıdır.
 • Bütünü uzaktan çalışmaya uygun olmayan işletmelerde ise, yerinde çalışma zorunluluğu bulunan birimler dışında kalan birimler uzaktan çalışma yöntemine geçirilmelidir.
 • İşin yapılış şekli itibariyle yerinde çalışma zorunluluğu bulunan birimlerde çalışan adetleri mümkün olduğunca azaltılmalıdır.
 • 65 yaş üstü kişiler, 20 yaş altı kişiler, hamileler, kanser hastaları, KOAH hastaları, bağışıklık sistemini zayıflatacak tedavi görenler, koroner kalp hastaları, kronik solunum yolu hastaları gibi sağlık bakımından yüksek riskli grupta bulunan çalışanlar için, idari uygulanmalı veya evlerinden çalışma yöntemine geçişleri sağlanmalıdır.
 • Çalışma alanları, tüm çalışanlar arası fiziksel mesafenin en az 1,5 m olacağı biçimde düzenlenmelidir.
 • Çalışanların sürekli el hijyenlerini sağlayabilmeleri için, rahatlıkla ulaşabilecekleri alanlara içeriği uygun ve MSDS Güvenlik Bilgi Formu onaylı el dezenfektanları yerleştirilmiş olmalıdır.
 • Çalışanların iş yapış biçimleri değerlendirilerek, virüse temas ihtimalleri de göz önüne alınarak uygun / yeterli kişisel koruyucu donanımları ( maske, gözlük, siperlik, tulum, dezenfektan, eldiven gibi ) sağlanmalıdır.
 • Sağlanan kişisel koruyucu donanımların ilgili standartlara uygunluk belgeleri mutlaka kontrol edilmeli ve her çalışana mutlaka bu kişisel koruyucu donanımların doğru kullanım şekilleri öğretilmiş olmalıdır.
 • İşletmelere toplantılar ve eğitimler, uygun teknolojik uygulamalar kullanılarak uzaktan yapılmalıdır.
 • Personellerin kendi çalışma alanları dışında dolaşımları mümkün olduğunca asgari düzeye indirilmelidir.
 • Ortak alanlarda sebil, çay/kahve makinası gibi kullanımlar iptal edilmelidir.
 • Çalışma alanlarının havalandırma imkanları uygun hale getirilmeli, termal konfor kriterleri sağlanmalıdır. Ofisler ve çalışma alanları sık sık havalandırılmalıdır.
 • İşletmelerdeki tüm klima ve havalandırma sistemlerinin bakım, filtre değişim ve dezenfektasyon işlemleri sıklaştırılmalıdır.
 • Personellerin çok zorunlu haller dışında yurtdışı seyahatleri iptal edilmeli, dönüşte ise 14 gün karantina süreci ve tüm sağlık kontrollerin tamamlanması sağlanmalıdır.
 • İşyeri hekimi tarafından, sağlık belirtileri yönünden şüpheli görülen, ve/veya ailesinde, yakın çevresinde Covid-19 pozitif vakası tespit edilen personeller için karantina süreci uygulanmalı, bu süreç sağlık yetkilileri ile birlikte işletme tarafından da gözlenmeli, çalışana destek olunmalıdır.
 • Tüm çalışanlar bu ve benzer durumlarını, gerekli önlemlerin alınabilmesi için derhal işyerine bildirmelidir. Çalışanlar bu yönde bilinçlendirilmelidir.
 • Atık yönetimi prosedürü düzenlenmeli, atılacak kişisel koruyucu donanımlar ( maske, tulum, mendil, eldiven vb.) biyolojik atık kapsamında uzaklaştırılmalı, diğer alanlara teması kesinlikle engellenmelidir.
 • Bu tür atıklar için ayrı çöp poşetleri dağıtılmalı ve tüm çalışanlar bu doğrultuda eğitilmelidir.
 • İşyeri bina ve eklentilerinin tümünde var olan tuvalet ve banyo alanlarının hijyeni mutlaka sıklıkla sağlanmalı, su, sabun gibi temizlik malzemeleri uygun nitelikte ve miktarda bulundurulmalıdır.
 • Personelin temas ettiği tüm alanlar ve araçlar, kamp alanları, tuvaletler, banyolar, öncelikli olmak üzere tamamen uygun biçimde düzenli olarak dezenfekte edilmelidir. Kullanılan dezenfektan malzemesinin uygunluk MSDS Güvenlik Formları mutlaka teyit edilmiş olmalıdır.
 • İşyeri bina ve eklentilerinde herkesin görebileceği alanlara, Covid-19 belirtileri ve Covid-19’ dan korunma yöntemleri ile ilgili farkındalığı arttıran afiş ve bilgilendirmeler asılmalıdır.
 • Çöp tenekeleri mümkün olduğunca elle temas etmeden pedal ile açılıp kapanacak modellerden tercih edilmelidir.
 • Sıvı sabunluk, musluk, el dezenfektanı gibi ekipmanlar mümkün olduğunca elle temassız, sensörlü modelde tercih edilmelidir.
 • Özellikle tuvalet kapıları ve mümkün olduğunca fazla kapı, sensörlü olarak kullanılmalıdır.
 • Asansör kullanımının mümkün olduğunca sınırlandırılması, kullanılması zorunlu hallerde, asansör kabin genişliğine göre fiziksel mesafeyi koruyabilecek sınırlı sayıda kişi adedi belirlenerek kural getirilmesi sağlanmalıdır.
 • Asansör kumanda panelleri, küpeşteler, kapı kolları, işletme içerisinde bulunan atm tuş panelleri, ortak kullanımdaki klavye, mouse, tablet, fotokopi, faks, telefon gibi cihazların sıklıkla dezenfekte edilmesi sağlanmalıdır.
 • İşletme içerisinde şüpheli hastanın sağlık ekipleri gelene kadar bekleyebileceği izole bir oda belirlenmelidir. Bu izolasyon odası acil durumda kullanılmak üzere tüm dezenfektasyon işlemleri yapılarak boş tutulmalıdır.
 • İzolasyon odasının, her an kullanıma uygun, temiz hava girişinin (doğal/suni) olduğu bir oda olmasına mümkün olduğunca dikkat edilmelidir.
 • İşletme içerisinde temizlik faaliyetleri sıklaştırılmalı, mümkünse temizlik personel adedi arttırılmalıdır. Temizlik çalışanlarının kişisel koruyucu donanım kullanımlarına mutlaka özen gösterilmeli, yakın takip edilmelidir.
 • El sıkışmak, sarılmak, boyun ve yüze temas etmek gibi fiziksel mesafe kriterini ihlal edecek temaslardan kaçınılmalıdır.
 • Eller ile ağız, burun ve göze dokunulmamalıdır.
 • Öksürme ve hapşırma esnasında ağız ve burun tek kullanımlık mendil ile kapatılmalıdır. Mendil yok ise dirseğin iç kısmı kullanılarak damlacık yoluyla yayılım riski engellenmelidir.
 • Her yemek ve mola öncesi ve sonrası el yıkama işlemi zorunlu hale getirilmelidir.
 • Hiçbir kişisel eşya ( havlu, kıyafet vb.) asla ortak kullanılmamalıdır.
 • Kıyafetler sıklıkla ve 60 – 90 derecede deterjan ile yıkanmalıdır.
 • Tek kullanımlık olmayan, birden fazla kez kullanılabilen kişisel koruyucu donanımlar sıklıkla dezenfekte edilmelidir.
 • Kişisel hijyen, fiziksel mesafenin korunması, kişisel koruyucu kullanımı gibi tüm Covid-19 önleme tedbirleri ile ilgili çalışanların tümü eğitilmelidir. Eğitimler mümkün olduğunca uzaktan yöntemlerle, dijital yayınlarla ve/veya bilgilendirme kitapçıklarıyla yapılmalıdır.
 • İş elbiseleri ile dışarıdan gelen kıyafetler birbirinden ayrılmalıdır. Soyunma odaları ve kıyafet dolapları, dışarıdan gelen kıyafetler ile iş kıyafetleri birbirine temas etmeyecek biçimde düzenlenmelidir.

 

EĞİTİM, TOPLANTI ve ETKİNLİKLER

 • Toplantı ve eğitimlerin uzaktan yapılma imkanı yok ise, yalnızca çok zorunlu toplantı ve eğitimler, her katılımcının birbiri arasında en az 1,5 m mesafe korunabilecek bir düzende, havalandırması mümkün olan en iyi ortamda ve mümkün olduğunca kısa tutularak yapılmalıdır.
 • Düzenlenmesi zorunlu olan toplantı ve etkinliklerde mutlaka 1,5 m mesafe kuralına uygun oturma düzeni uygulanmalıdır. Etkinlik ve toplantının hiçbir aşamasında bu mesafe ihlal edilmemeli, tokalaşma, toplu fotoğraf çekimi gibi uygulamalardan yapılmamalıdır.
 • Toplantı / etkinlik öncesi tüm alanların temizlik ve dezenfektasyonu yapılmış olmalıdır.
 • Toplantı / etkinlik öncesi ve esnasında ortamın havalandırılması sağlanmalıdır. Tüm katılımcılar için yeterli miktarda el dezenfektanı temin edilmeli, herkesin kolayca erişebileceği alanlarda bulundurulmalıdır.
 • Düzenlenmesi zorunlu olan toplantı ve etkinliklerde katılımcıların, servis görevlilerinin, gıda sağlayıcıların ( tercihen kumanya tipi ) vb. tüm kişisel bilgileri ve iletişim bilgileri ( cep telefon numarası, e-mail adresi, ikamet adresi vb.) alınmalı ve kayıt altında tutulmalıdır. Tüm katılımcılara, bu bilgilerin gerekmesi halinde Sağlık Bakanlığı birimleri ile paylaşılacağı belirtilmelidir.
 • Katılımcı bilgileri en az 1 ay süresince saklanmalı, katılımcılardan herhangi birinde Covid-19 şüphesi / tespiti durumunda tüm katılımcı bilgileri Sağlık Bakanlığı birimleri ile paylaşılmalıdır.
 • Bilgilerini paylaşmayan ve/veya gerektiğinde Sağlık Bakanlığı birimleri ile paylaşılacağını kabul etmeyen katılımcıların, ve kendisini sağlık yönünden iyi hissetmeyen katılımcıların toplantılara / etkinliklere katılmamaları sağlanmalıdır.

 

İŞYERLERİNE ULAŞIM

 • Personeller için toplu taşıma araçlarının kullanımı mümkün olduğunca engellenmeli, kontrollü servis araçları ile işyerine gidiş-dönüşleri sağlanmalıdır.
 • Bu imkanın bulunmadığı hallerde mutlaka toplu taşıma Covid-19 davranış biçimine uymaları (maske kullanımı, fiziksel mesafe kuralı, el hijyeni vb.) yönünde bilgilendirilmelidirler.
 • Servis girişlerine el dezenfektanları yerleştirilmelidir.
 • Servisler düzenli olarak dezenfekte edilmeli, oturma düzeni seyrekleştirilerek fiziksel mesafe kuralı sağlanmalı, şoför ve yolcular maske kullanmalıdır.
 • Personeller için mümkünse servise biniş öncesinde ve mutlaka işletmeye giriş öncesinde temassız ateş ölçer ile ateş ölçümü yapılmalıdır. Ateşi 37.8 derecenin üzerindeki kişi servise ve/veya işletmeye alınmamalı, işyeri hekimine bilgi verilerek, işyeri hekimi tespit ve önerileri doğrultusunda istirahate yönlendirilmelidir.
 • Servis dışında, personele tahsis edilmiş olan binek araçlar ve diğer tüm iş makineleri de öncelikle sık temas edilen noktalardan başlamak üzere sık sık dezenfekte edilmelidir.
 • Personel araçlarında ve iş makinelerinde de fiziksel mesafeyi koruyacak adette çalışanın binmesine müsaade edilmelidir.
 • Ateş ölçümü gerçekleştiren personel, bu konuda eğitim almalı, maske, yüz siperi, dezenfektan gibi kişisel koruyucu malzemeleri bulunmalıdır.
 • Ateş ölçümlerinde kullanılan tüm temassız ateş ölçerlerin CE sertifikası ve ilgili standartlara uygunluk belgelerinin varlığı kontrol edilmiş olmalıdır. Temassız ateş ölçerler, belirli aralıklarla doğru çalışırlığı kontrol edilmeli, kalibrasyonları yapılmalıdır.
 • İşletmeye girişlerde hiçbir kontrolsüz giriş bırakılmamalıdır. Girişler, çıkışlar kontrollü ve en az 1,5 m fiziksel mesafenin korunabileceği düzende yapılmalıdır. Fiziksel mesafenin korunmasını sağlayacak yer işaretlemelerinin yapılması faydalı olacaktır.
 • Mümkün olduğunca elle temas edilen yer azaltılmalı, kartlı giriş yerine yüz okuyucu giriş sistemleri kullanılmalıdır. Temaslı giriş sistemleri değiştirilemiyor ise mutlaka temas öncesi ve sonrası için el dezenfektanları bulundurulmalı, kullanımı teşvik edilmelidir.

 

İŞLETMEYE GİRİŞ ve ÇIKIŞ

 • İşletmelere dışarıdan ziyaretçi girişi durdurulmalıdır. Görüşmelerin mümkün olan tamamı uzaktan yöntemler ile yapılmalıdır.
 • Fiziksel olarak gelmesi zorunlu ziyaretçiler için girişte mutlaka temassız ateş ölçer ile ateş ölçümü yapılmalıdır. Ateşi 37.8 derecenin üzerindeki ziyaretçiler hiçbir koşulda işletme içerisine alınmamalıdır.
 • Fiziksel olarak gelmesi zorunlu ziyaretçiler için, girişte kişisel koruyucu ekipman (maske) kontrolü yapılmalı, yok ise teslim edilerek kullanması sağlanmalı, girişte el hijyenini sağlayacağı el dezenfektanı bulunulmalıdır.
 • Ziyaretçiler, mümkünse sadece fiziksel mesafenin korunabileceği ve havalandırma koşullarının en uygun olduğu girişteki bir alanda ağırlanmalıdır / görüşülmelidir. Zorunlu durumlar haricinde işletmenin içerisinde dolaşması engellenmelidir.
 • İşletmeye girişte, girişten itibaren uyulması gereken önlemler, okunaklı ve anlaşılır biçimde yazılı olarak bir duyuru halinde ilan edilmelidir. Mümkünse daha detaylı özet bir talimat kitapçığı / dokümanı kişiye teslim edilmelidir.
 • Tesise malzeme teslimatı gerçekleştiren araç ve kişiler, kuralları önceden belirlenmiş olarak, zorunlu ziyaretçilere benzer biçimde karşılanmalıdır. Mutlaka temassız ateş ölçer ile ateş ölçümü yapılmalı, ateşi 37.8 derecenin üzerindeki kişi içeri alınmamalıdır.
 • İşyerine teslim edilen malzemelerin yüzeylerinde virüs barındırma ihtimaline karşın mümkünse malzemeler virüs yayılımını önlemeye yönelik streç film benzeri ile kaplanmalı veya insan ve malzeme akışının az olduğu, güneş ışığı alan, kuru ortamlarda depolanmalıdır.
 • Kontrolsüz sokak hayvanlarının, işletme içerisine giriş-çıkış trafiği kısıtlanmalıdır. Beslenen sokak hayvanları var ise işletme içerisine giriş – çıkış yaptırmadan dış alanda beslenmesi sağlanmalıdır.

 

YEMEK ve DİNLENME MOLALARI

 • Gıdaya temas eden tüm personelin Hijyen Belgeleri var olmalı ve daha sık sağlık kontrollerinden geçirilmelidirler.
 • Fiziksel mesafeyi ihlal edecek düzeyde yığılmayı önlemek adına, yemek saatleri uzatılmalı, personellerin kısımlar halinde yemeğe çıkması sağlanmalıdır.
 • Yemekhanede masa mesafelerinin birbirine uzaklığı düzenlenmeli, masalarda karşılıklı ve yan yana değil, çapraz oturma düzeni sağlanmalıdır.
 • Eğer işyerinde kamp / lojman bulunuyor ise, evci personel ile yatılı personel farklı zamanlarda yemeğe çıkmalıdır.
 • Tabak, kaşık, çatal, bardak, tuz, baharat, kürdan gibi ekipmanlar tek kullanımlık olarak sağlanmalıdır. Ekmekler poşetli ve kişiye özel olmalıdır. Mümkünse sürahi yerine tek kullanımlık şişelerde içme suyu sağlanmalıdır.
 • Ortak salata barı gibi açık büfe uygulamaları kaldırılmalı, tek kullanımlık servisler tercih edilmelidir.
 • Her yemek ve mola öncesi ve sonrası el yıkama işlemi zorunlu hale getirilmelidir.

 

KAMP / LOJMAN, İŞYERİ BİNA ve EKLENTİLERİ

 • Covid – 19 önlem süreci devam ettiği müddetçe, mümkün olduğunca zorunlu haller dışında kamp / lojmanda ikamet eden personelin dışarıya çıkışı kısıtlı olmalıdır.
 • Kamp / lojman bulunan işyerlerinde mutlaka, Covid-19 şüphelisi çalışanın karantina sürecini geçirebileceği uygun bir karantina odası düzenlenmeli ve hazır vaziyette tutulmalıdır.
 • Karantina / İzolasyon odasının, her an kullanıma uygun, temiz hava girişinin (doğal/suni) olduğu bir oda olmasına mümkün olduğunca dikkat edilmelidir.
 • Kamp / lojman alanlarına evci personelin girişi engellenmelidir. Kampta / lojmanda yatılı kalan personel ile evci personelin teması mümkün olduğunca sınırlanmalıdır.
 • Kamp / lojman alanlarında, kişi başı metrekare arttırılmalı, yatakhanelerdeki kişi adedi seyrekleştirilmelidir.
 • Yeterli miktarda ve uygun nitelikte banyo, tuvalet imkanı sağlanmalıdır.
 • Tüm tuvalet ve banyo alanlarının hijyeni mutlaka sıklıkla sağlanmalı, su, sabun gibi temizlik malzemeleri uygun nitelikte ve miktarda bulundurulmalıdır.
 • Kamp / lojmanda, tuvaletler, banyolar, öncelikli olmak üzere tamamen uygun biçimde düzenli olarak dezenfekte edilmelidir. Kullanılan dezenfektan malzemesinin uygunluk MSDS Güvenlik Formları mutlaka teyit edilmiş olmalıdır.
 • Kamp / lojmanda herkesin görebileceği alanlara, Covid-19 belirtileri ve Covid-19’ dan korunma yöntemleri ile ilgili farkındalığı arttıran afiş ve bilgilendirmeler asılmalıdır.
 • Çöp tenekeleri mümkün olduğunca elle temas etmeden pedal ile açılıp kapanacak modellerden tercih edilmelidir.
 • Sıvı sabunluk, musluk, el dezenfektanı gibi ekipmanlar mümkün olduğunca elle temassız, sensörlü modelde tercih edilmelidir.
 • Özellikle tuvalet kapıları ve mümkün olduğunca fazla kapı, sensörlü olarak kullanılmalıdır.
 • Tüm odalar sık sık havalandırılmalıdır, mümkün olduğunca güneş ışığı girişi sağlanmalıdır.

 

 

Ek-1 Covid-19 Temel Çalışma Kılavuzu

Ek-2 Covid-19 Önlem Rehberi-ADEP

Ek-3 Covid-19 Risk Değerlendirme Dokümanı

Ek-4 Covid-19 Acil Durum Eylem Planı_Örnek_1

Ek-5 Covid-19 Acil Durum Eylem Planı_Örnek_2

Ek-6 Covid-19 Acil Durum Eylem Planı_Örnek_3

Ek-7 Covid-19 Uygulama Kontrol Listesi

Ek-8 Uzman_Covid-19 Uygulama Kontrol Listesi

Ek-9 Covid-19 İş Kazası Meslek Hast İnceleme

Ek-10 Genege_İSGGM_1

Ek-11 Genelge_İSGGM_2

Ek-12 Genelge_Covid-19 Tedbirleri

Ek-13 Genelge_Şantiye Önlemleri

Ek-14 Genelge_Yapı İşleri Covid-19 Broşür

Ek-15 Genelge_Yapı İşleri Kontrol Listesi

Ek-16 Hıfzısıhha Kurul Kararı_1

Ek-17 Hıfzısıhha Kurul Kararı_2

Ek-18 Halk Sağlığı GM COVID-19 Rehberi

Ek-19 Genelge_Ateş Ölçüm formu

Ek-20 Genelge_WC, Banyo Temizlik Formu

Ek-21 Genelge_Yemekhane Temizlik Formu

Ek-22 Banka Gorevlileri_Covid19_Brosur_Genelge

Ek-23 Banka Banko Gorevlileri_Kontrollistesi_Covid19_Genelge

Ek-24 Unlumamuller_Covid19_Brosur_Genelge

Ek-25 Unlumamuller_Kontrollistesi_Covid19_Genelge

Ek-26 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı_Genelge

Ek-27 Genelge_Atık_Toplama_Kontrol_Listesi

Ek-28 Genelge_Çagri Merkezi-Covid19-Brosur

Ek-29 Genelge_Çagri Merkezleri Kontrol Listesi

Ek-30 Genelge_Market-Covid19-Brosur

Ek-31 Genelge_Kargo-Covid19-Brosur

Ek-32 Genelge_Eczane-Covid19-Brosur

Ek-33 Genelge_ akaryakit_lpg_brosur_20200417

Ek-34 Genelge_ lpg_akaryakit-_kontrol_listesi_-20200417

Ek-35 Genelge_ guvenlik_gorevlileri_covid-19_brosur_20200418

Ek-36 Genelge_ guvenlik_gorevlileri_kontrol_listesi_20200418