ÇALIŞAN KADINLAR VE İŞ GÜVENLİĞİ

ÇALIŞAN KADINLAR VE İŞ GÜVENLİĞİ
1 Mayıs 2019 Çarşamba Kütüphane

İş donanımları esas olarak erkekler için tasarlanmış olup, ayrıca kadın ve erkek arasında anatomik farklılıklar vardır ve sonuçta aşağıdaki hastalıklar kadınlarda daha kolay ortaya çıkabilmektedir;

Sırt ağrıları

Kramplar

Disk fıtığı

Gebelikte kimyasal etkilenim nedeniyle aşağıdakiler olabilir;

Gebeliğin düşükle sonlanması

Ölü doğumla sonlanması

Çeşitli malformasyonlarla doğum

Düşük kilolu doğum

Emzikli, yeni doğum yapmış ve gebe kadın işçiler 80 dB(A) üzerinde gürültü olan yerlerde çalışamazlar

Emzikli, yeni doğum yapmış ve gebe kadın işçiler Darbeli, titreşimli vb. işler ve makinelerde çalışamazlar

Gebe işçilerin elle yükleme ve araçsız taşıma işlerinde çalıştırılmaları yasaktır

Gebelik süresi boyunca hiçbir surette elle taşıma işi yaptırılmaz

Çalışma yasağı olmasa bile uygun KKD sağlanamadığı durumlarda işçi bu işlerde çalıştırılamaz

Gebe, yeni doğum yapmış ve emziren işçi günde 7,5 saatten fazla çalıştırılamaz

Gebe işçilere gebelikleri süresince, periyodik kontrolleri için ücretli izin verilir

Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1,5 saat süt izni verilir, bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler

Emzirme izinleri günlük çalışma süresinden sayılır

Medeni haline bakılmaksızın kadın çalışan sayısı 100-150 ise işyerinde emzirme odası açma zorunludur

Emzirme odası işyerine en fazla 250 m. Uzakta olabilir

Medeni haline bakılmaksızın kadın çalışan sayısı 151 ve daha fazla ise işyerinde yuva (kreş) açma zorunludur

Yuva (kreş=yurt) açılmış ise emzirme odası da burada açılabilir.

Emzirme odasından (0-1 yaş) arası bebekler yararlanır

Yuva 250 m. den fazla uzaksa işveren bir servis aracı sağlamalıdır

Yuva (kreş) hizmetlerinden 0-60 aylık çocuklar ile velisinin isteği üzerine ilkokula kaydı yapılmayan 60-66 aylık çocuklar yararlanabilir

Emzirme odasından emziren annelerin bebekleri yararlanır

Emzirme odası üretim faaliyetlerinde kullanılamaz

Dinlenme saatlerinde disiplini bozmamak koşulu ile anne/baba çocukları ile ilgilenebilirler

Taban alanlarının her çocuk için en az 3 m2 olmalıdır

Her çocuğa en az 8 m3 hava düşmelidir

Oda ve yurtlarda, yeteri kadar tuvalet ve lavabo, her 10 yatağa bir çocuk banyosu bulunmalıdır

Taban, duvar ve bölmeler sağlığa zararlı madde içeremez

Bu tür yerlerde görevlendirilen yönetici ve eğitmenler kendi branşlarında eğitim almış kişiler olmalıdır

Gebe olduklarının sağlık raporuyla tespitinden itibaren kadın çalışanlar doğuma kadar geçen sürede gece çalışmaya zorlanamazlar.

Yeni doğum yapmış çalışanın doğumu izleyen bir yıl boyunca gece çalıştırılması yasaktır

Yeni doğum yapmış çalışanın gece çalıştırılması yasağı gerekirse, sağlık raporu uzatılabilir

Gebe veya emzikli çalışan günde 7,5 saatten fazla çalıştırılamaz

44

Çalışanın tabi olduğu mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla analık ve süt izninde 4857 sayılı İş Kanununun 74. maddesi hükümleri uygulanır

 

Süt izni özel sektörde; 1,5 h/gün ve kamu sektöründe 3 h/gün

 

Gebe çalışanlara gebelikleri süresince, periyodik kontrolleri için ücretli izin verilir

 

Biyolojik etkenlere maruziyet olabilen işlerde gebe emzikli ve yeni doğum yapmışlar için Grup 1 etkenlerin olduğu işyerlerinde çalışma yasağı yoktur

 

4857 sayılı yasaya tabi olarak çalışan kadınlarda tekil gebeliklerde doğum izni Doğum öncesi 8 ve doğum sonrası 8 haftadır

 

4857 sayılı yasaya tabi olarak çalışan kadınlarda çoğul gebeliklerde doğum izni Doğum öncesi 10 ve doğum sonrası 8 haftadır

 

4857 sayılı yasaya tabi olarak çalışan kadınlarda doğum sonrası kullanılabilecek ücretsiz izin hakkı 6 aydır

 

4857 sayılı yasaya tabi olarak çalışan kadınlarda doğum izinlerinde geçen sürelerin maaşlarını

Analık sigortası kapsamında SGK öder

 

4857 sayılı yasaya tabi olarak çalışan kadın işçinin erken doğum yapması halinde doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılmayacak süreler Doğum sonrası sürelere eklenmek suretiyle kullandırılır

 

İşverenler ortaklaşa oda ve yurt kurabilirler

 

İşverenler Kamu kurumlarınca yetkilendirilmiş yurtlarla anlaşma yapabilirler

 

İşverenin belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan tüm işyerlerindeki kadın çalışanların toplam sayısı dikkate alınır

 

Emzirme odası ve/veya yurt kurulması için gereken kadın çalışan sayısının hesabına erkek çalışanlar arasından çocuğunun annesi ölmüş veya velayeti babaya verilmiş olanlar da dâhil edilir

 

Velisinin isteği üzerine ilkokula kaydı yapılmayan 66 aylığa kadar çocuklar yurtlara alınır

Oda ve yurtlarda, çocuklar ve görevliler dışında başkasının bulunması ve bunların amaç dışında kullanılması yasaktır

Yurtlarda 0-24 aylık, 25-48 aylık ve 49-66 aylık çocuklar birbirinden ayrı bulundurulur

Oda ve yurtlarla ilgili olarak işverenin yükümlülükleri;

Oda ve yurtların bina, kuruluş, döşeme, araç, gereç, taşıt, beslenme gibi giderlerinin tamamı işverenlerce karşılanır

Buralar, ayda en az bir defa işveren veya vekili tarafından denetlenir

İşveren, işveren vekili, işyeri hekimi veya bu birimlerin yönetim ve gözetiminden sorumlu olanlarca görülen eksiklikler derhal giderilir

Oda ve yurtlar birden çok işveren tarafından kurulduğu takdirde, bu işverenler veya işveren vekilleri, bu yerlerin yönetimine dair kararları almak ve uygulanmasını sağlamak amacıyla ayda en az bir defa toplanmak zorundadır

İşverenler işyerlerinde açtıkları oda ve yurtlarla ilgili bilgi ve belgeleri, açılma tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde bir rapor Millî Eğitim Bakanlığı ile bağlı oldukları Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne gönderirler